Wie zijn we?

't Deelateljee is een nieuw burgerinnitiatief voor en door de Tienenaars. Deze groep enthousiastelingen wil Tienen op een duurzame manier aan het klussen brengen. Wil je hier graag deel van uitmaken? Aarzel dan niet en kom eens langs!

Hoe werkt het?

118958488_10158549296445944_443676278131195090_n
118963333_10158549296525944_7104131457349939197_n
118961270_10158549296725944_4671633660063265895_n
118851969_10158549296780944_2148817696866584350_n

’t Deelateljee staat open voor particulieren en verenigingen.


 1. Je reserveert het gewenste klus- en tuinmateriaal via onze online catalogus. Bij uitlening zal steeds standaard de basisuitrusting aanwezig zijn voor gebruik van het werktuig. De kosten voor eventuele extra accessoires die sterk onderhevig zijn aan slijtage zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap. Dergelijke accessoires zijn uitleenbaar tegen een beperkte vergoeding die in verhouding staat tot de gemiddelde slijtage per uitleenbeurt. In ’t Deelateljee wordt deze prijslijst uitgehangen.
 2. Je komt tijdens de openingsuren naar ‘t Deeltaljee om je materiaal op te pikken. De bib is elke zaterdag open tussen 10u en 13u (buiten feestdagen). Je kan ons vinden in Kringwinkel Hageland Tienen, Minderbroedersstraat 33, Tienen. Het deelateljee is te vinden aan de grote balie in het tweede deel van de winkel.
 3. De uitleentermijn is standaard 1 week, met mogelijkheid om termijn met 1 week te verlengen (tenzij het toestel is gereserveerd)
 4. Om materialen uit te lenen dien je lid te zijn van ’t Deelateljee
  • Lidmaatschap voor 6 maand: 20€
  • Lidmaatschap 1 jaar: 30€
  • Lidmaatschap voor een vereniging/sociale organisaties/vzw’s: 40 - 60 euro (6 mnd-1j)
  • Sociaal tarief (enkel voor particulieren): 6 euro

                   Kunnen gebruik maken van het sociaal tarief: sociale huurders, OCMW cliënten of personen met een verhoogde tegemoetkoming

      5. Betalen

  • Via overscrijving op de rekening van 't Deelateljee (BE84 0637 0891 7259) , Breng in dat geval zeker een bewijs van betaling mee tijdens het eerste bezoek!
  • Cash bij de eerste uitleenbeurt

      6. Op het einde van een lidmaatschap ontvang je een reminder om het lidmaatschap te verlengen.

Huishoudelijk reglement

 1. Leden en vrijwilligers moeten meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).
 2. Verenigingen of organisaties worden vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon, lid van de betreffende vereniging of organisatie
 3. Lidgeld bedraagt voor een individu 30 euro per jaar of 20 euro voor 6 maanden. Het sociaal tarief bedraagt 6 euro. Kunnen gebruik maken van het sociaal tarief: sociale huurders, OCMW cliënten of personen met een verhoogde tegemoetkoming. Verenigingen betalen voor respectievelijk 6 maanden en 1 jaar, 40 of 60 euro.
 4. Het lidmaatschap wordt cash of via overschrijving geïnd. Het lidmaatschap gaat in vanaf de dag dat het geld wordt ontvangen.
 5. Het lidgeld laat toe om gedurende de vastgelegde periode de werktuigen te ontlenen.
 6. Wie tuin- of klusmateriaal schenkt met een actuele waarde van minstens 30 euro, krijgt 1 jaar lidmaatschap gratis. Indien een vereniging materiaal schenkt, wordt 1 jaar lidmaatschap aangeboden vanaf een waarde van 60 euro. De actuele waarde wordt bepaald door ’t Deelateljee.
 7. Leden die werktuigen ontlenen gaan automatisch akkoord met het volledige huisreglement. Voorafgaand aan de eerste uitlening worden zij van het reglement op de hoogte gebracht.
 8. Vooraleer een lid voor de eerste keer een toestel uitleent, wordt de identiteit van het lid geverifieerd. Verificatie gebeurt door het tonen een identiteitskaart, rijbewijs of ander officieel document. ’t Deelateljee voorziet een lidkaart die bij de eerste uitlening wordt overhandigd.
 9. Uitgeleende werktuigen mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en niet voor handelspraktijken, verhuur, commerciële en professionele activiteiten.
 10. Enkel leden worden toegelaten om de werktuigen te gebruiken, tenzij per uitzondering en expliciete toestemming van ‘t Deelateljee.
 11. Elk werktuig, inclusief alle toebehoren, zullen voor en na elke ontlening gezamenlijk nagekeken worden door de ontlener en een medewerker. Alle werktuigen moeten in dezelfde staat teruggebracht worden als waarin ze werden uitgeleend, op normale slijtage en onopzettelijke schade na. Het ontlenende lid staat in voor eventueel verlies, diefstal of schade door nalatigheid van de werktuigen. De ontlener dient het toestel zorgvuldig schoon te maken alvorens het terug te brengen. Eventuele batterijen worden in volledig opgeladen toestand teruggebracht. Indien hieraan herhaaldelijk niet voldaan wordt, behoudt ‘t Deelateljee Tienen zich het recht voor om verdere uitleningen te weigeren en eventueel het lidmaatschap in te trekken.
 12. Als uitgeleende werktuigen beschadigd worden of niet terug gebracht worden zal het volledige bedrag voor herstelling of vervanging terug worden geëist van de ontlener. ‘t Deelateljee Tienen maakt met oog hierop een scan of foto van het officieel document dat elk lid voorafgaand aan de eerste ontlening toont.
 13. Als een toestel ernstig beschadigd wordt teruggebracht kan ‘t Deelateljee Tienen kiezen om het toestel te vervangen (binnen de 30 dagen). Het lid dat dit werktuig laatst leende staat in voor de vervangingskosten.
 14. Werktuigen worden steeds ontleend tijdens de openingsuren en worden standaard 1 week uitgeleend, met optie tot verlenging van een extra week, tenzij het toestel door een ander lid is gereserveerd. Werktuigen dienen terug gebracht te worden tegen deze vervaldatum op een moment dat de gereedschapsbib geopend is. De openingsuren staan steeds aangegeven op onze website (url opnemen www.deelateljee.be). ‘t Deelateljee Tienen behoudt het recht om hernieuwingen van materiaal te weigeren en zal dit doen op basis van de vraag.
 15. Indien een werktuig te laat terug gebracht wordt, kan een boete opgelegd worden van €5 euro per werktuig per week. Een boete kan maximaal de winkelprijs van het toestel bedragen. Boetes dienen steeds betaald te worden alvorens andere zaken kunnen geleend worden. ‘t Deelateljee Tienen behoudt het recht om boetes kwijt te schelden of aan te passen in geval van speciale omstandigheden.
 16. ‘t Deelateljee Tienen behoudt het recht de nodige stappen te ondernemen om niet terug gebrachte werktuigen of niet betaalde boetes op te eisen.
 17. Leden gaan ermee akkoord dat ‘t Deelateljee Tienen niet verantwoordelijk is voor productie-, materiaal-, of kwaliteitsdefecten van het uitgeleende materiaal.
 18. De beheerders van ‘t Deelateljee Tienen zijn tijdens de openingsuren steeds beschikbaar voor uitleg over de werktuigen. Echter, van zodra een werktuig uitgeleend wordt, verklaart het lid in kwestie automatisch dat hij/zij in staat is om het werktuig op een veilige en juiste manier te gebruiken. Het lid verklaart daarbij ook dat alle mogelijke schade, inclusief lichamelijke letsels, berokkend door het werktuig, niet kan verhaald worden op ‘t Deelateljee Tienen en volledig ten laste van het lid valt.
 19. Bij elk teken van onveiligheid of breuk van een uitgeleend toestel, verbindt de ontlener er zich toe het gebruik van het gereedschap dadelijk stop te zetten. In dat geval dient hij of zij het gereedschap zo spoedig mogelijk terug te brengen en de toestand van het werktuig te melden.
 20. ‘t Deelateljee Tienen behoudt zich ten allen tijde het recht voor om elke uitlening van werktuigen te weigeren voor grondige redenen.
 21. Bij uitlening zal steeds standaard de basisuitrusting aanwezig zijn voor gebruik van het werktuig. De kosten voor eventuele extra accessoires die sterk onderhevig zijn aan slijtage zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap. Dergelijke accessoires zijn uitleenbaar tegen een beperkte vergoeding die in verhouding staat tot de gemiddelde slijtage per uitleenbeurt. In ’t Deelateljee wordt deze prijslijst uitgehangen.
 22. Je hoeft geen lid te zijn om gereedschap of onderdelen te doneren. We houden ons wel het recht voor om gereedschappen /onderdelen die niet voldoen te weigeren.
 23. Tijdens de openingsuren, kan de ruimte vrij gebruikt worden voor herstellingen en workshops die open staan voor alle leden. Deze workshops dienen wel op voorhand doorgegeven te worden om een goede planning te kunnen maken en leden te informeren. Indien er tijdens workshops werktuigen gebruikt worden, is dit op eigen verantwoordelijkheid van de organisator. ‘t Deelateljee Tienen draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 24. ‘t Deelateljee Tienen  verzamelt gegevens over zijn leden om een goede werking mogelijk te maken. Een overzicht van de bewaarde gegevens is te vinden in onze privacyverklaring. Het aanvaarden van deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze afspraken.
 25. ‘t Deelateljee behoudt zich het recht om het huisreglement te allen tijde te wijzigen. De laatste versie is steeds online beschikbaar op de website www.deelateljee.be


Privacy Verklaring

‘t Deelateljee Tienen, gevestigd te Broekstraat 31 te 3300 Tienen, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ‘t Deelateljee Tienen maakt deel uit van vzw RISO Vlaams-Brabant (Eenmeilaan 2, 3010 Kessel-Lo).

 

Persoonsgegevens die we verwerken

In het kader van lidmaatschap of donatie verwerken we je persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

* Voor- en achternaam

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Rijksregisternummer

 

Verwerken van persoonsgegevens: doel en grondslag

‘t Deelateljee Tienen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw inschrijving
 • Je te kunnen contacteren (telefoon, e-mail) bij een ontlening
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Bewaring van persoonsgegevens: termijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig.

In de praktijk betekent dit

 • Lidmaatschap: tot 1 jaar na beëindiging van je lidmaatschap
 • Nieuwsbrief: tot je vraag van uitschrijving

 

Delen van persoonsgegevens met derden

‘t Deelateljee Tienen verkoopt geen gegevens aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast nemen we maatregelen om uw data zo goed mogelijk te beschermen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

‘t Deelateljee Tienen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor vragen kan je ons steeds contacteren via deelateljee.tienen@gmail.com, 0499 98 49 52